21.3.15

Delar av CV och publikationer

Kaarlo Voionmaa, kaarlo.voionmaa@gmail.com
SJÄLVBESKRIVNING
Jag är en utåtriktad akademiker. Jag vill ha struktur i det jag gör och jag vill uppnå resultat. Jag är kreativ och kan flera språk, flytande finska, svenska, engelska, estniska och esperanto samt mindre flytande ryska, tyska och italienska. På fritid promenerar jag gärna och gör min del av hushållsarbeten hemmavid. Jag sjunger, skriver dikter, noveller och essäer om diverse ämnen.

ARBETSLIVSERFARENHET sedan 1980
1980 - 2007 Lärare vid olika högskolor och universitet
Sedan 1980 har jag meddelat undervisning vid flera nordiska universitet. Lärosäten där jag har undervisat omfattar följande (ämnet och tjänstgöringstid inom parentes):
- Högskolan i Örebro och Uppsala Universitet (finska,1980-81),
- Göteborgs Universitet (lingvistik,1981–1995 och 2001–2003),
- Umeå Universitet (lingvistik, 1995–1996),
- Tromsö Universitet (finska, 1997–1998), '
- Uleåborgs Universitet (finska, 1998–2002),
- Malmö högskola (lingvistik, 2006–2007),
- Högskolan Dalarna (svenska som andraspråk, distans/videokonferenser, 2009).
Jag har meddelat undervisning på finska, svenska och på engelska.

1981 - 2013 Deltagande i olika forskningsprojekt
Projektens inriktning har varit följande (finansiären och genomförandeåret/-åren inom parentes):
- Vuxnas andraspråkstillägnande (European Science Foundation, Finlands Akademi, 1981-1988),
- Frekvensordbok för talad svenska (Göteborgs Universitet, 1994–1995),
- Finska som universitetsämne i Norden (NOS-H, 1996–97, huvudansvarig för projektet),
- Yrkesterminologi för alleuropeisk arbetsför­medling på Internet (EU, 1998),
- Demokratisk diskurs i Indonesien (SIDA, 1998–1999),
- Interkulturell kommunikation på arbetsplatser (EU, 2005–2006),
- Svenskt frasnät/Swedish Framenet-projekt, ramsemantisk kodning av svenskans ordförråd (Språkbanken, Göteborgs Universitet 2011–2013).
1981– vidare Föredragshållare och kåserist
Sedan 1981 har jag hållit kåserier på SR:s Sisu-radio om språk och recenserat böcker. Våren 2008 publicerades min essäsamling Kielenpilkkeitä (Språkglimtar) av bokförlaget Finn-kirja (Stockholm). Jag har deltagit i Finn-kirjas novellsamlingar med fem noveller på finska.
2008 Språkkonsult
Som språkkonsult gav jag handledning i affärsfinska åt arbets­ledare och anställda på Hennes & Mauritz postordercentrum i Borås under våren 2008. Det gällde att utveckla deras färdigheter att svara på kundernas beställningar på finska per telefon och e-post. Under tiden skrev jag en manual där jag ger instruktioner på hur man använder finska i affärskommunikation.

2008, 2010 Översättare mellan finska, svenska, engelska, ryska och norska .
Under 2008 arbetade jag med läkarintervjuer på finska som jag sedan översatte till en sammanhängande text på engelska (företaget: Qualitative and Quantitative Field Services, Göteborg). Jag har också översatt manualen av LUDA Elektronik AB (Göteborg) från svenska till finska. Under november 2010 översatte jag företaget Ebecos hemsida från svenska till finska. Dessutom har jag översatt kortare tidningsartiklar och liknande från norska och ryska till finska.
Organisatör och arrangerare
Jag har under årens lopp tagit initiativ till, planerat, genomfört och slutrapporterat ett antal konferenser, t.ex. finska som minoritetsspråk i Sverige (seminarium 1991 i samarbete med finska föreningar i Göteborg), forskarutbyte mellan universiteten i Göteborg, Tartu och Minsk (Göteborgs universitet, 1995), Finnplus-utbytesprogram mellan finska institutioner i Norden (1997), utställning ”Europas språkdag” (Uleåborgs universitet, 2000) samt finsk skrivarkurs på Nordiska folkhögskolan i Kungälv i samarbete med författaren Asko Sahlberg (2003, 2004 och 2005).
UTBILDNING / EXAMEN
1978 Filosofie kandidatexamen i lingvistik, finska och fonetik,
Helsingfors Universitet
1993 Filosofie doktorsexamen i lingvistik/andraspråksinlärning, Göteborgs Universitet.
1999 Docent i finska som andra- och främmande språk, Uleåborgs Universitet

Kaarlo Voionmaas publikationer framtill januari 2015
1. Referee-bedömda monografier och artiklar
VOIONMAA, KAARLO 1977: Alkoholistien huoltola viestintä-yhteisönä. (Alkoholistanstalten som kommunikations-samfund.) Fil.kand.-avhandling i lingvistik. Helsingfors universitet. 128 s.
VOIONMAA, KAARLO 1989a: Narratiivien verbit ja sidesanat. (Verb och konjunktioner av narrativ.) Avhandling för fördjupade studier i finska. Helsingfors universitet. 63.
VOIONMAA, KAARLO 1994: On the Semantics of Adult VerbAcquisition. Ph. D. thesis. Gothenburg Monographs in Linguistics 12. Department of Linguistics, Göteborg University. Kompendiet, Göteborg. 251 s.
VOIONMAA, KAARLO 2001: Kielenoppimisen optimointi: alustavia näkökohtia. (Att optimera språkundervisning: preliminära synpunkter.) –LÄHDEMÄKI, E.–KALLIO,P-M. – PÖRN, M. (red.) Kiinnostuksesta kieleen. Fennistica 13. Finska institutionen, Åbo Akademi. 173–190.
VOIONMAA, KAARLO 2004a: Elections and the media: a dis- course analysis of the 1997 and 1999 elections in Indo- nesia. –ANTLÖV, H. – CEDERROTH, S. (red.). Elections in Indonesia. The New Order and beyond. Routledge Curzon, London. 138161.

ALLWOOD, J. – BERBYUK LINDSTRÖM, N. – BÖRJESSON, M. – EDEBÄCK, C. – MYHRE, R. – VOIONMAA, K. –ÖHMAN, E. 2006: European Intercultural Workplace: Sweden. National EIW-Project Report. Kollegium SSKKII. Göteborg University. 192 s.
ALLWOOD, J. – AHLSÉN, E. – PETER, J.H. – GUNNARSSON, M. – VOIONMAA, K.,VAPPULA, H. – GRÖNQVIST, L. 2004: Några frekvensbaserade skillnader mellan svenska och danska talspråk. –HENRICHSEN, P.J. (red.) Babylonic Confusion Resolved. Proceedings of the Nordic Symposium on the Comparison of Spoken Languages. Copenhagen Working Papers in LSP. 1-2004. Dept. of Computational Linguistics. Copenhagen Business School. 68–98.
BROEDER, P. – VOIONMAA. K. 1985: Procedure for lemmati-zation. ESF-project report. Tilburg/Göteborg.
BROEDER, P. – VOIONMAA, K. 1986: Establishing wordclass distinctions in the vocabulary of adult language learners – a cross-linguistic perspective. –DAHL, Ö. (red.) Papers from the Ninth Scandinavian Conference of Linguistics. Stockholm. 74–85.
BROEDER, P. – EXTRA, G.–VAN HOUT, R. – VOIONMAA, K. 1993: Word formation processes in talking about entities.–  PERDUE, C. (red.) Adult language acquisition: cross-linguistic perspectives. Volume II. The results. Cambridge  University Press, Cambridge. 41–72.
EXTRA, G.–BROEDER, P.–VAN HOUT, R. – STRÖMQVIST, S. –VOIONMAA, K. 1988: Processes in the developing lexicon. Final report. European Science Foundation. Tilburg–Göteborg.
NOYAU, C. – DORRIOTS, B. – SJÖSTRÖM, S. – VOIONMAA, K. 1995: The acquisition of Swedish. – DIETRICH, R. – KLEIN, W. – NOYAU, C. (red.) The acquisition of tempo-rality in a second language. John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia. 211-261.
2. Referee-bedömda konferensbidrag
VOIONMAA, KAARLO 1983a: On interpersonal power and its relation to second language acquisition. –KARLSSON, F. (red.) Papers from the Seventh Scandinavian Conference of Linguistics, Volume II. Helsinki. 556–567.
VOIONMAA, KAARLO 1983b: Collecting and dealing with data in second language acquisition. –NYSTRÖM, I. – HÄKKINEN. K. (red.) The status of corpus-based study in syntax: Seili 8.– 9.9. 1983. Publications of the Linguistic Association of Finland 11. Turku. 59–77.
VOIONMAA, KAARLO 1986: Learning to express processes – a study on Aktionsarten in adult language learners. –LILIUS, P.–SAARI, M. (red.) The Nordic languages and Modern Linguistics 6. Proceedings from the Sixth International Conference of Nordic and General Linguistics in Helsinki, August 18–22, 1986. Helsinki. 459–470.
VOIONMAA, KAARLO 1987: En studie av lexikal överföring hos vuxna språkinlärare. –WANDE, E., – ANWARD, J. – NORDBERG, B.,– STEENSLAND, L. –THELANDER, M. (red.) Aspects of multilingualism. Proceedings from the Fourth Scandinavian Conference on Bilingualism, 1984. Uppsala. 313–324.
VOIONMAA, KAARLO 1996a: Sanaston omaksumisesta. (Om ordförrådsinlärning.) – CEDERHOLM, P-E. – LAINIO, J. – ALMQVIST, I. (red.) Första skandinaviska fennistik-konferensen. Föredrag i Stockholm den 26–28 maj 1994. Stockholm Studies in Finnish Language and Literature 10. Finska institutionen, Stockholms universitet.16 s.
VOIONMAA, KAARLO 1996b: "Isä, sano koska mä aion tulla sisään." ("Pappa, säg till när jag ämnar komma hem".)POOL, R. (red.) Emakeel ja teised keeled II. 18.–20. oktoober 1996. Ettekanded. Tartu ülikool, Tartu. 135–144.
VOIONMAA, KAARLO 2014: Stödverbskonstruktioner och deras användning i frasnätsannoteringar. –Lindström, Jan & al. Svenskans beskrivning 33. Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet. 521–531.
BORIN, L. – FORSBERG, M. – VOIONMAA, K. & al. 2012: Transferring Frames: Utilization of Linked Lexical Resources. Proceedings of the Workshop on Inducing Linguistic Structure Submission (WILS).
FRIBERG HEPPIN, KARIN – VOIONMAA, KAARLO 2012: Practical aspects of transferring the English Berkeley FrameNet to other languages. Proceedings of the Conference. SLTC 2012 The Fourth Swedish Language Technology Conference Lund, October 2426, 2012. 
PEDERSEN, B. – BORIN, L. – VOIONMAA, K. & al. 2013: Nordic and Baltic wordnets aligned and compared through "WordTies". Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 2013), May 22–24, 2013, Oslo University, Norway. NEALT Proceedings Series 16, 2013.
VOIONMAA, KAARLO – FRIBERG HEPPIN, KARIN 2013: Use of support verbs in FrameNet annotations. Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper. Proceedings of the eLex 2013 conference, 17–19 October 2013, Tallinn, Estonia.
3. Översiktsartiklar
VOIONMAA, KAARLO 1982: Aikuinen, uusi maa ja uusi kieli. (Vuxen, nytt land, nytt språk.) –SAJAVAARA, K.–KALIN, M.–LEIWO, M. (red.) Psycholinguistic papers III. Jyväskylä. 147–156.
VOIONMAA, KAARLO 1990: Aikuiset sanaston oppijoina. (Ordförrådsinlärning hos vuxna.) – TOMMOLA, J. (red.) Foreign language comprehension and production – vieraan kielen ymmärtäminen ja tuottaminen. AFinLA Yearbook – AFinLA:n vuosikirja 1990. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja no. 48. Turku. 227–256.
VOIONMAA, KAARLO 1993: Frekventtien verbien asemasta kielenoppimisessa ja -opetuksessa. (Om frekventa verbs ställning i språkinlärning och -undervisning.) –KALLIO­KOSKI, J. – SIITONEN, K. (red.) Suomeksi maailmalla kirjoituksia Suomen kielen ja kulttuurin opettamisesta. Castrenianumin toimitteita 44. Helsinki. 63–75.
VOIONMAA, KAARLO 1995: Suomen kirjallisuuden opetusta Göteborgissa: Vi kommer igen. (Att undervisa i finländsk litteratur i Göteborg: Vi kommer igen.) –KOITTO, A-K – VEHKANEN, M. (red.) Senaatintorilta Orajärven osuuskaupalle. Ulkomaanlehtori suomalaisen todellisuuden tulkkina. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 49. 89–93.
VOIONMAA, KAARLO 2000: Selvitys vierasopiskelijoiden sopeutumisesta Ouluun. (Rapport om utländska studenters anpassning till Uleåborg.) –MARTIN, S. – SULKALA, H. (red.). Tutkielmia oppijankielestä. Suomen, saamen ja logopedian laitoksen julkaisuja n:o 17. Oulu. 7–32.
VOIONMAA, KAARLO 2003a: Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa. (Interaktion och variation i inlärning av finska.) –Virittäjä 1/2003. Helsinki. 136–145.
VOIONMAA, KAARLO 2004c: Ekologisia näkökulmia kielen-oppimiseen ja sosialisaatioon. (Ekologiska perspektiv på språkinlärning och socialisation.) –Virittäjä 2/2004. Helsinki. 294–302.
VOIONMAA, KAARLO 2013: Stödverbkonstruktioner och deras användning i frasnätsannoteringar. Svenskans beskrivning 33. Helsingfors.
ALLWOOD, J. – STRÖMQVIST, S . – VOIONMAA, K. 1983: Ecology of adult language acquisition. Göteborgs universitet, Institutionen för lingvistik. 24.

4. Populärvetenskapliga artiklar
VOIONMAA, KAARLO 1998: Språkdöd och språklig mångfald. Anteckningar från ett samtal med Ernst Håkon Jahr.  
         –Multiethnica. Meddelanden från Centrum för multietniskforskning. Uppsala universitet. 38–40.
VOIONMAA, KAARLO 2002c: Suomen kielen vaikeudesta. (Svårigheten med finskan.) Kieliviesti 2/2002. Sverigefinska språknämnden. Stockholm. 18.
VOIONMAA, KAARLO 2003b: Suomi – näkymätön kieli. (Finska – ett osynligt språk.) –LAMÉR, I. (red.). Vasaranhelinää. Ystävänkirja – Vänbok. Författares Bokmaskin. Stockholm.
VOIONMAA, KAARLO 2004b: Venäjän savotta – Russkij zavod. (Ämne: Att lära sig ryska i vuxen ålder.) –Tempus. 3/2004. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 28–29.
VOIONMAA, KAARLO 2004d: Suomea Ruotsissa. (Finska i Sverige.) –Virke. Äidinkielen opettajain liitto. Helsinki. 40–43.
VOIONMAA, KAARLO 2004e: Puhe ja huomio. (Tal och upp- märksamhet.) Kieliviesti. Sverigefinska språknämnden. Stockholm. 1720.
VOIONMAA, KAARLO 2004f: Formaalisen ja funktionaalisen kieltenopetuksen rajankäyntiä. (Gränsdragning mellan formell och funktionell språkundervisning.) –Tempus. 3/2004. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 14–15.
VOIONMAA, KAARLO 2005: Semanttisia spekulaatioita. (Semantiska spekulationer.) –Tempus. 1/2005. Språklärar-förbundet i Finland. Helsinki. 26.
VOIONMAA, KAARLO 2006a: Kieli joka hukkui. (Språket som försvann, finskan i Sverige.) –Tempus. 4/2006. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 21.
VOIONMAA, KAARLO 2006b: Kielen merkitysoppi. (Språkets semantik.) –Tempus. 5/2006. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 27.
VOIONMAA, KAARLO 2007a: Suuri kielitapahtuma. (En stor språkhändelse, utkomsten av Iso suomen kielioppi/Stor finsk grammatik.) –Tempus. 1/2007. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 34.
VOIONMAA, KAARLO 2007b: Word lover. (Om ordförrådets struktur.) –Tempus. 2/2007. Språklärarförbundet i Finland. Helsinki. 33.
VOIONMAA, KAARLO 2007c: Sanasta miestä. (Om idiomatiska uttryck i olika språk.) –Tempus. 3/2007. Språklärar­förbundet i Finland. Helsinki. 27.
ALLWOOD, J. – VOIONMAA, K. – BERBYUK, N. – DANYU,L. –NDAME, T. 2002 Sticka huvudet i busken.Ett växande vetande. Vetenskapsrådets temabok 2002. Uppsala. 23–34.
5. Övriga, bl.a. working papers i anslutning till olika projekt och föredrag
VOIONMAA, KAARLO 1989b: En studie om språkforskningens centrum och periferi med särskild hänsyn till finska förhållanden. Working paper. Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.
VOIONMAA, KAARLO 1996c: Ruotsinsuomi – fryysifinskaa vai? (Sverigefinska – blandspråk eller?) Föredrag vid videokon-ferens mellan Göteborgs och Jyväskylä univer­sitet 1996-06-02. 23 s.
VOIONMAA, KAARLO 1997a: Linguistic analysis of demo­cratic discourse: a tentative approach. Working paper. GESEAS. University of Göteborg.
VOIONMAA, KAARLO 1997b: Finnisch als eine europäische Sprache aus historischer und moderner Sicht. Vortrag am Universität zu Köln. Dezember 1997. 16 s.
VOIONMAA, KAARLO 1997c: Opettajahaastattelut. (Lärar­intervjuer.) Finska som universitetsämne i Norden (FISU). NOS-H:n projekti 113101/541. Tromsö.
VOIONMAA, KAARLO 1997d: FISU-projektin aineistonkeruu syksyllä 1996 ja keväällä 1997. (FISU-projektets data­insamling under hösten 1996 och våren 1997.) Finska som universitetsämne i Norden (FISU). NOS-H:n projekt 113101/541. Tromsö.
VOIONMAA, KAARLO 2002a: En textlingvistisk analys av ett valmanifest. Working paper. Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. 10 s.
VOIONMAA, KAARLO 2002b: What makes political discourse democratic. Föredrag vid The First SSAAPS Asia-Pacific Annual Conference i Göteborg 2002-09-27. 5 s.
MARTIN, M. – VOIONMAA, K. (red.) 1999 Yhdeksän tutkiel­maa suomesta toisena ja vieraana kielenä. (Nio studier av finska som andra- och främmande språk.) Suomen kielen laitoksen julkaisuja. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
6. Noveller och kåserier på finska
SAKKA, ANTTI (pseudonym). 2014. Painajainen. (Mardröm.) TIKKANEN-RÓZSA, ANNELI (red.). Jälkeen jääneet. (De som blev kvar.) Finn-kirja. Stockholm.
TANNER, HEIKKI (pseudonym). 2010. Kosteat juhlat. (Fuktig fest.) – TIKKANEN-RÓZSA, ANNELI (red.). Jossakin itkee pikkuveli. (Någonstans gråter lillebron.) Finn-kirja. Stockholm.
VOIONMAA, KAARLO. 2010: Hän ja muita novelleja. (Han och andra noveller.) Beställning: kaarlo.voionmaa@gmail.com.
VOIONMAA, KAARLO. 2013: ”Lamppu on minun, ja minä sen otan.” (Lampan är min och det ska jag ta.) TIKKANEN-RÓZSA, ANNELI (red.). Houkutus. (Lockelse.) Finn-kirja. Stockholm.
VOIONMAA, KAARLO. 2013: Homot ja minä. (Bögar och jag.) TIKKANEN– TIKKANEN-RÓZSA, ANNELI (red.). Näissä mietteissä. (I dessa funderingar.) Finn-kirja. Stockholm. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Voit mielihyvin kommentoida blogejani. Du kan gärna lämna kommentarer på mina bloggar. You are welcome to comment on my blogs. Bonvolu, skribu notojn pri miaj blogoj.