15.5.15

Shell ja USA uhkaavat Arktista - kääntyykö se koneen avulla?

Saan aina silloin tällöin pyyntöjä ottaa kantaa luontoa uhkaa­viin tekoihin, joihin tietyt valtiot ja yhtiöt syyllistyvät. Viimeksi postia tuli Avaaz-järjestöltä (avaaz@avaaz.org). Kyse on öljy-yhtiö Shellin yrityksestä aloittaa öljynporaus pohjoisella napa-alueella. En tässä käsittele itse ympäristörikoksen valmistelua, josta nähdäkseni on kysymys, vaan tarkastelen Avaazin lähettämän englanninkielisen viestin suomennosta, jonka tein Googlen avulla. 
Mikään syvällinen tutkimus tämä ei ole, vaan yritän selvittää, mitkä seikat minua kiinnostavat konekäännöksissä.
Englanninkielinen alkuteksti:
"Dear friends, 
The US government just gave oil giant Shell the go-ahead to drill in the pristine Arctic, putting our climate and the ocean’s majestic wildlife under grave risk. But there’s a way we can stop this."
Konesuomennos:
"Hyvät ystävät,
Yhdysvaltain hallitus vain antoi öljyn jättiläinen Shell valoa porata koskematon arktisen, laskemisesta ilmastomme ja meren majesteettinen villieläinten alle vakavaan vaaraan. Mutta on tapa, jolla voimme lopettaa tämän."

Minun suomennokseni:
"USA:n hallitus antoi aivan äskettäin luvan öljyjätti Shellille jatkaa öljynporausta pohjoisella napa-alueella, mikä on suuri uhka ilmastol­lemme ja valtameren arvokkaalle eläimistölle. Mutta meillä on keinot pysäyttää tuo hanke." 
     Mikä on tyypillistä konekäännökselle? Siinä sanat ovat suomea, mutta lauseet on rakennettu väärin. Alkutekstin ilmaus "gave... the go-ahead" on suomennettu sanonnalla "antoi... valoa", joka tässä kohdin on huono käännös (ks. alla). Heikosta kieliasusta huolimatta suomennok­sen kuitenkin ymmärtää, vallankin jos käyttää hyväkseen yleistietoa ja koettaa arvata, mitä tekstissä halutaan sanoa. Konekäännös muistuttaa entisaikojen sähkö­sanomaa, josta sisällön kannalta tarpeettomat sanat karsittiin ja jossa kielen kielioppi­säännöistäkin saatettiin poiketa. Sisältö oli muotoa tärkeämpi - vanha latteus, jonka monet tekstinikkarit helposti unohtavat. 
       Koneen suorittamassa suomennoksessa keskeisiä ovat sisältösanat, eritoten substantiivit ja tietyt verbit. Adjektiiveja käytetään, jotta lukija saataisiin tukemaan asiaa ja jopa innostumaan siitä. Vaikuttamisen halu ilmenee esimerkiksi epäkieliopillisesta sanaparista "majesteettinen villieläinten" ja lausekkeesta "vakavaan vaaraan". Epäilemättä arktisen alueen eläimistössä on majesteettisuutta, ja öljyn poraaminen siellä on sille vakava uhka.
       Koetan nyt tulkita koneen tekemän suomennoksen muuttamatta liikaa sen rakenteita.Teen sen kahdessa vaiheessa. Ensiksi poimin avainsanat, joihin tulkintani perustuu, ja toiseksi muokkaan sanoista yhtenäisen tekstin. Tässä avainsanat:
       "Yhdysvaltain hallitus, öljyn, Shell, porata, arktisen, ilmasto(mme), meren, villieläinten, vakavaan vaaraan, voimme lopettaa (tämän)."
        Yhdistän avainsanat nyt tekstiksi. Lisään siihen päätteitä ja sanoja ymmärtämisen hel­pottamiseksi:
        "Yhdysvaltain hallitus on antanut öljy(jätti) Shell(ille) valon (= luvan) porata koskema(ttomalla) arkti(sella) (alueella), mikä laske(e) (= saattaa) ilmastomme ja meren majesteetti(set) villieläim(et) vakavaan vaaraan." 
        Tekstiä voi muokata edelleen esimerkiksi näin:

"USA:n hallitus antoi äskettäin luvan öljyjätti Shellille jatkaa öljynporausta luonnontilaisella pohjoisella napa-alueella, mikä muodostaa suuren uhkan ilmastollemme ja valtameren arvokkaalle eläimistölle. Mutta meillä on keinot pysäyttää se." 
     Konekäännöksessä huomio kiinnittyy kahteen sanontaan. Toinen on "(hallitus)... antoi (öljyn jättiläinen Shell) valoa" ja toinen "laskemisesta ilmastomme ja meren majesteettinen villieläinten alle vakavaan vaaraan". 
    Ilmaus "antoi valoa" muistuttaa idiomia "näyttää vihreää valoa", joka tarkoittaa luvan antamista jollekin tai jollekulle jonkin asian tekemiseksi. Minusta on valitettavaa, että kone ei suoriudu suomennoksesta paremmin. Kömpelö käännös herättää varmasti joissakin lukijoissa hilpeyttä ja lisää vettä niiden myllyyn, jotka suhtautuvat konekääntämiseen kielteisesti
    Toinen ilmaus "laskea vaaraan" ei ole kovin yleinen suomessa. Internetistä löysin yhden esimerkin: "Mikä tekee kissasta niin arvotto­man, että se voidaan laskea vaaraan? No varmaankin se rahallinen arvo." Isosta Korp-tekstikorpuksesta en saanut yhteen osumaa tälle sanonnalle. Kyse on näin ollen oudosta idiomista, joka tuo mieleeni sanontatavan "saattaa vaaraan". Sen sisällön voi ilmaista lyhyesti verbillä "vaarantaa".  
      Konekäännöksen "vaaraan laskemista" on minusta hankalampi tulkita kuin lauseketta "antoi... valoa". Miksi sitten kone valitsi tuon sanonnan? Ehkä syynä oli se, että suomen laskea-verbi on toisaalta erittäin frekventti ja toisaalta hyvin monimerkityksinen. Koneellinen käännös suosii taajoja sa­noja, mutta se ei aina selviä sanoista, jotka tarkoittavat monta asiaa. Toisaalta "laskeminen" ei ole kovin tärkeä käännök­sen tulkinnan kannalta, koska sisältö avautuu aika selkeästi ilmauksesta "vakavaan vaaraan". Kysymys on siitä, että öljyn poraaminen arktisella alueella on ekologisesti mieletöntä.
 

Ellet vielä ole allekirjoittanut puheena olevaa vetoomusta, voit sen tehdä tästä: https://secure.avaaz.org/en/shell_drilling_global_a/

Meidän täytyy pelastaa kiertotähtemme, ennen kuin suuryhtiöt ja terroristit muuttavat sen.